මම ඉපදුනේ අවයව දෙකක් එක්ක|ගෑනු ළමයි 04ක් හිටියේ නිසා මාව පිරිමි ළමයෙක් කරන්න ඕනේ කියලා තාත්තා කිව්වා

පිරිමි කාන්තාවන් ගොඩක් ඇසුරු කරනවා නම් එයා පොරක් ,කාන්තාවක් එහෙම කළොත් වෙන නමක් කියන්නේ.She Digital